Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van toneelgroep Thalia welke van toepassing zijn op onze website en voorstellingen.

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Toneelgroep Thalia

b. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale en/of culturele aard, waarvoor Toneelgroep Thalia   kaarten verkoopt;

c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Toneelgroep Thalia een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een voorstelling, dan wel aan wie Toneelgroep Thalia daartoe een aanbieding doet;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Toneelgroep Thalia en klant ter verkrijging van toegangskaart(en) voor een voorstelling;

e. Toegangskaart: het document dat dient als toegangsbewijs voor de voorstelling;

f. Toneelgroep Thalia,  theatergroep die zich inzet voor de programmering van culturele activiteiten in diverse theaters

 

 2. Identiteit

Haarlemse amateurtoneelvereniging thalia
Fuhrhopstraat 28, 2024 VB, Haarlem
Info@toneelgroepthalia.com
KvK-nummer: 40595953

 

3. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand , bestellingen tussen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Toneelgroep Thalia  producten of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

c. Toneelgroep Thalia  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Toneelgroep Thalia te  raadplegen

d. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van klant wordt door Toneelgroep Thalia uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e. Van de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan klant langs elektronische weg kennisnemen. Op verzoek van de klant kunnen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

f. Onduidelijkheden over uitleg en inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze Algemene Voorwaarden.

 

4. totstandkoming Overeenkomst 

a. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zijn vrijblijvend. Toneelgroep Thalia  is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

b. De overeenkomst komt tot stand nadat klant van Toneelgroep Thalia  een of meerdere toegangskaart(en) heeft gekocht. Toneelgroep Thalia verschaft de toegangskaart(en).

c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste toegangskaart(en) is/zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het toegangskaart berust bij klant vanaf het moment dat de toegangskaart(en) hem hebben bereikt.

d. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die klant heeft aangeleverd bij de bestelling kan Toneelgroep Thalia  contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die klant heeft aangeleverd. Als Toneelgroep Thalia klant niet kan bereiken en de gegevens niet kan controleren, kan Toneelgroep Thalia  ertoe overgaan de reservering te annuleren en de toegangskaart alsnog te verkopen aan een andere klant.

e. Als Toneelgroep Thalia twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de klant aangeleverde gegevens of het door de klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de klant te annuleren en de toegangskaart alsnog te verkopen aan een andere klant. Toneelgroep Thalia zal zich inspannen om de klant in een dergelijk geval te informeren.

f. Toneelgroep Thalia  behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen toegangskaart(en). Bij een overschrijding van dit maximum door de klant, is Toneelgroep Thalia gerechtigd om de reservering van de toegangskaarten boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende toegangskaarten ongeldig te maken. De  klant wordt daar ook over geïnformeerd?

g Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

 

5. Prijzen en betaling

a. Toneelgroep Thalia  verkoopt toegangskaarten en bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de bestelde producten dan wel diensten conform in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door Toneelgroep Thalia aangegeven wijze.  Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c. Alle vermelde prijzen van Toneelgroep Thalia  zijn in euro’s inclusief BTW.

d. Toneelgroep Thalia  brengt bij een bestelling geen servicekosten/verzendkosten in rekening.

e. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Toneelgroep Thalia  niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

f. Klant dient de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen te betalen. Indien klant niet tijdig betaalt is klant van rechtswege in verzuim en  over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

g. Indien klant niet binnen het vorige lid genoemde termijn heeft betaald is klant gehouden tot vergoeding van alle door Toneelgroep Thalia  gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten,  waaronder kosten gemaakt  door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

6. Leveringstermijnen

a. Toegangskaart(en)  worden verzonden aan het  e-mailadres dat klant aan Toneelgroep Thalia kenbaar heeft gemaakt.  Toneelgroep Thalia zal het door klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen totdat klant aan Toneelgroep Thalia  een nieuw e-mail-adres heeft meegedeeld.

b. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De door Toneelgroep Thalia opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Toneelgroep Thalia  schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enig leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

d. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

 

7. Afgelaste of verschoven Voorstellingen

a. De door Toneelgroep Thalia  gedistribueerde toegangskaart(en) blijven eigendom van de theatergroep en worden aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorstellinghouder en/of Toneelgroep Thalia  niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Toneelgroep Thalia en/of de voorstellinghouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Voorstelling worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

b. Na ontvangst dient klant de toegangskaart te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen toegangskaart niet meer geruild of vergoed worden.

c. Indien de toegangskaart  van klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan klant contact opnemen met Toneelgroep Thalia

d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Toneelgroep Thalia kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan klant contact met Toneelgroep Thalia opnemen.

 

8. Toegangskaart

a. De op de toegangskaart van Toneelgroep Thalia rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Toneelgroep Thalia dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Toneelgroep Thalia dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de toegangskaart te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de toegangskaart.

c. Het is klant verboden de toegangskaart te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

 

9. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Toegangskaart van Toneelgroep Thalia rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Toneelgroep Thalia dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Toneelgroep Thalia dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Toegangskaart te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Toegangskaart.

c. Het is Klant verboden het Toegangskaart te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Toneelgroep Thalia aan Klant.

 

10. Privacy

a. Toneelgroep Thalia zal op generlei wijze de gegevens van de Klant aan derden beschikbaar stellen

 

11. Aansprakelijkheid

a. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Toneelgroep Thalia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de toegangskaart aan klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Toneelgroep Thalia of haar ondergeschikten.

b. De aansprakelijkheid van Toneelgroep Thalia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant, Toneelgroep Thalia onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Toneelgroep Thalia ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Toneelgroep Thalia in staat is adequaat te reageren.

c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Toneelgroep Thalia meldt.

d. Toneelgroep Thalia kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de toegangskaart dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangende toegangskaart of terugbetaling van enige gelden. Toneelgroep Thalia is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Toegangskaart, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Toneelgroep Thalia.

 

12. Overmacht

a. Toneelgroep Thalia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

b. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Toneelgroep Thalia   geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Toneelgroep Thalia  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

c. Toneelgroep Thalia  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Toneelgroep Thalia is Nederlands recht van toepassing, ook indien klant woonachtig is in het buitenland.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

 

14. Diversen

a. Het is bij de voorstellingen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de voorstellingshouder.

b. Het is mogelijk dat klanten voorafgaande aan de voorstelling worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

c. Klanten die te laat bij de voorstelling arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de voorstelling. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.

d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Toneelgroep Thalia zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Toneelgroep Thalia gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Toneelgroep Thalia dan wel in offertes, orderbevestigingen, toegangskaart en/of andere bescheiden, binden Toneelgroep Thalia niet.

f. Bij verschil van mening tussen Toneelgroep Thalia en klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.

g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toneelgroep Thalia in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toneelgroep Thalia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.